хог хаягдлыг бууруулах замаар ашиг орлогыг хэрхэн нэмэгдүүлэх